Privacy en Cookie Policy

Privacyverklaring Interieurwereld

Bij Van de Belt De Wijk B.V. (hierna te noemen Interieurwereld) hechten we groot belang aan de bescherming van jouw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring streven we ernaar om duidelijke en open informatie te verschaffen over hoe we omgaan met persoonsgegevens. Deze informatie is van toepassing op alle aspecten van de Interieurwereld winkelformule. De laatste wijzigingen van deze privacyverklaring vond plaats op 29 november.  

Wij nemen de bescherming van jouw privacy uiterst serieus en behandelen persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Wij voldoen te allen tijde aan de geldende wet- en regelgeving, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Concreet betekent dit dat we het volgende doen:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of je hiervoor toestemming hebt gegeven;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Interieurwereld dragen wij de verantwoordelijkheid voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je na het lezen van deze privacyverklaring vragen hebben of contact met ons willen opnemen, dan kun je dat doen via de contactgegevens onderaan de pagina. 

Houd er rekening mee dat wij deze privacyverklaring van tijd tot tijd kunnen bijwerken. Wij raden je daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van de meest recente versie. 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN KLANTEN

Persoonsgegevens van klanten worden door Interieurwereld verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden (bijvoorbeeld de orderadministratie); 
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; 
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht; 
 • (Direct) marketing doeleinden zoals Google Ads, Meta Ads, Pinterest en mailings.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht (verkoop van onze producten aan de klant);
 • Bij marketing doeleinden is het verwerken gebaseerd op de toestemming van de klant of op ons gerechtvaardigde belang om te zorgen dat ons productaanbod goed aansluit bij onze klanten. Het is voor ons belangrijk dat wij ons bestaande klantenbestand passende en persoonlijke aanbiedingen kunnen doen. Ook willen we onze klanten graag op een persoonlijke manier op de hoogte houden van de servicemogelijkheden die horen bij hun aankoop en onze producten en diensten.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Interieurwereld de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens.

Voor marketing doeleinden kunnen eveneens worden verwerkt:

 • Aankoopgegevens;
 • Gegevens over het websitebezoek;
 • Gegevens over je social media gedrag;
 • Overige persoonsinformatie die de klant heeft gedeeld en waarvoor toestemming is gegeven voor verwerking voor marketing doeleinden.

Jouw persoonsgegevens worden door Interieurwereld opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • In ieder geval gedurende de looptijd van de overeenkomst;
 • Zo lang de levensduur van de geleverde producten niet is verstreken c.q. er nog (garantie)rechten (kunnen) bestaan op de producten;
 • Daarna eventueel alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar na het sluiten van de overeenkomst;
 • Bij verwerking voor marketing doeleinden: zolang de toestemming is verleend of totdat de klant in verzet komt tegen deze verwerking.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN (CONTACTPERSONEN) BIJ LEVERANCIERS

Interieurwereld verwerkt persoonsgegevens van (contactpersonen bij) onze leveranciers met de volgende doelstelling(en) in gedachten: 

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de samenwerking en uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Interieurwereld de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht.

Jouw persoonsgegevens worden door Interieurwereld opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en/of de samenwerking en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN KLANTEN DIE EXTRA GARANTIE BIJKOPEN 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Interieurwereld verwerkt persoonsgegevens van abonnees op onze nieuwsbrief met de volgende doelstelling(en) in gedachten:

 • Het informeren van de persoon en doen van persoonlijke aanbiedingen d.m.v. nieuwsuitingen via e-mail. Grondslag voor de verwerking is:
 • Toestemming van de klant of in sommige situaties ons gerechtvaardigde belang om bij ons bestaande klantenbestand een gepersonaliseerde aanbieding te kunnen doen en die klanten op een persoonlijke manier op de hoogte te houden van onze verdere producten en diensten.

Voor de volgende doelstelling(en) kan Interieurwereld de volgende persoonsgegevens van je verwerken: 

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Eventueel: eerdere aankoopgegevens en gegevens over het websitebezoek;
 • Profielverrijking: geslacht, woonplaats, geboortedatum.

Jouw persoonsgegevens worden door Interieurwereld opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is voor de nieuwsbrief. In iedere nieuwsbrief zit de mogelijkheid om je daarvoor uit te schrijven. Jouw gegevens worden daarna niet meer voor dit doel verwerkt.

Verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten

Wij verwerken persoonsgegevens van sollicitanten met het oog op de volgende doelstelling(en):

 • Voor de registratie, de behandeling en de afhandeling van jouw sollicitatie.

 De grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is:

 • Uitvoering geven aan de mogelijke arbeidsovereenkomst (pre contractuele fase); en/of
 • De toestemming van de sollicitant.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voor- en achternaam, inclusief voorletters;
 • Geslacht;
 • Pasfoto;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel);
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Opleidingen;
 • Relevante werkervaring;
 • Referenties.

Jouw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Tot maximaal 4 weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure en met toestemming van de sollicitant tot maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure (voor eventuele toekomstige functies). Bij indiensttreding worden de daarvoor noodzakelijke gegevens gebruikt voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

CAMERATOEZICHT

In onze winkel wordt mogelijk gebruikgemaakt van cameratoezicht. Wij verwerken persoonsgegevens van de camerabeelden voor de volgende doelen:

1. Het waarborgen van de veiligheid van onze klanten en medewerkers.

2. Het monitoren van producten in onze winkels.

3. Het beveiligen van onze gebouwen.

De grondslagen voor deze verwerking zijn:

- Toestemming: Als er cameratoezicht aanwezig is, wordt dit duidelijk aangegeven bij de ingang van de winkels. Door onze winkels te betreden, verleen je toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens op deze manier.

- Ons gerechtvaardigd belang om te zorgen voor een passende beveiliging voor onze klanten, medewerkers en producten.

Voor bovengenoemde doelen kunnen we de volgende persoonsgegevens vastleggen:

- Videobeelden waarop aanwezigen in onze winkels herkenbaar in beeld zijn.

Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard voor de volgende periode:

- Beelden van het cameratoezicht worden maximaal 4 weken bewaard, of langer indien nodig voor de afhandeling van eventuele geconstateerde incidenten of als bewijsmateriaal van strafbare feiten.

WEBSITEBEZOEKERS

Op onze website maken we gebruik van verschillende cookies. Voor meer informatie daarover verwijzen we je graag naar onze cookie-policy op https://interieurwereld.nl/privacy-policy-cookie-restriction-mode.

Om het gebruik van onze website en webshops in kaart te brengen en te analyseren, gebruiken we Google Analytics en/of Google Tag Manager-cookies. Dankzij deze cookies kun wij zien hoe vaak onze website wordt bezocht, welke pagina's je bekijkt, en op welke manier je onze website bezoekt. Voor meer informatie over hoe deze gegevensverwerking werkt, kun je ons privacystatement van Google raadplegen. De verzamelde gegevens worden verwerkt tot statistieken, en deze inzichten gebruiken we om onze website te optimaliseren. 

Het is van belang te benadrukken dat de verzamelde informatie niet wordt gebruikt om jou persoonlijk te identificeren.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De informatie die je met ons deelt, kunnen wij delen met derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de eerder beschreven doelen.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de online omgeving en alle invoegtoepassingen voor onze website en webshop;
 • Het opslaan van onze gegevens en maken van back-ups;
 • Het verzorgen van de klantadministratie;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het uitvoeren van onze (direct) marketingacties via online marketingbureaus en specialisten in webpersonalisatie;
 • Het uitvoeren van advertentiemetingen;
 • Het uitvoeren van assessments voor onze sollicitanten;
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het toezenden van (bestelde) producten;
 • Het oplossen van uw garantie- of servicevragen;
 • Het mogelijk maken van online betalen;
 • Het opvragen van reviews van onze klanten;
 • Het online inplannen van afspraken via speciale planningtools;
 • Het verzenden van e-mails en nieuwsbrieven.

Gegevens delen met andere ondernemingen

BINNEN DE EU

Wij geven geen persoonsgegevens door aan partijen buiten de EU, tenzij dit volledig in overeenstemming is met de regels voor de bescherming van persoonsgegevens zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

MINDERJARIGEN

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien we schriftelijke toestemming hebben ontvangen van hun ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

Interieurwereld bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het oorspronkelijke doel waarvoor ze zijn verstrekt, of zoals vereist volgens de wet.

BEVEILIGING

Wij hebben geschikte technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking. Enkele van deze maatregelen zijn onder andere:

Bij Interieurwereld geldt een strikte geheimhoudingsverplichting voor alle medewerkers die toegang hebben tot jouw gegevens. Daarnaast hebben we de volgende maatregelen geïmplementeerd:

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid voor al onze systemen;

- Indien van toepassing, pseudonimiseren we persoonsgegevens en zorgen we voor versleuteling;

- We maken regelmatig back-ups van persoonsgegevens, zodat we deze kunnen herstellen in geval van fysieke of technische incidenten;

- We voeren periodieke tests en evaluaties uit om de effectiviteit van onze beveiligingsmaatregelen te waarborgen;

- Onze medewerkers zijn op de hoogte gebracht van het belang van het beschermen van persoonsgegevens.

Rechten omtrent jouw gegevens 

Je hebt het recht om inzage te krijgen in, correcties aan te brengen in, of het verwijderen van persoonsgegevens die we van jou hebben ontvangen. Bovendien kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel daarvan) door ons of een van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de gegevens die je aan ons hebt verstrekt, te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij, indien nodig. We kunnen je verzoeken om je te identificeren voordat we aan dergelijke verzoeken voldoen.

Indien we jouw persoonsgegevens verwerken op basis van door jou verleende toestemming, heb je te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.

KLACHTEN

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, vragen wij je vriendelijk om direct contact met ons op te nemen. Mocht een gezamenlijke oplossing niet worden bereikt, vinden we dat uiteraard erg spijtig. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, die de toezichthoudende autoriteit is op het gebied van privacybescherming.

VRAGEN

Als je naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan graag tot je dienst.

CONTACTGEGEVENS

Interieurwereld van de Belt

Verlengde Industrieweg 1 

7949 AR Rogat-Meppel

0522-441346

[email protected]

BTW-nummer: NL0080.36.780.B01

KVK-nummer: 04032571